Ochrana osobních údajů

1. Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Jsme společnost Repetebox s.r.o. se sídlem Okružní 4732, Zlín 760 05, IČO: 08381411 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 113385.

2. Jaké osobní údaje zpracováváme?

2.1 Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete

Pokud si u nás objednáte zboží, tak od vás potřebujeme údaje, abychom vám mohli zboží doručit. Jedná se především o vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, IČ, email či telefonní číslo. Všechny údaje nám poskytujete dobrovolně.

2.2 Osobní údaje, které získáváme jinak než přímo od vás

V rámci společných marketingových kampaních můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i my. V případě, že vaše osobní údaje budou předány jinému subjektu, budeme vás o tom předem informovat včetně uvedení toho, komu osobní údaje předáváme. Pakliže někdo předá vaše osobní údaje nám, musí vás o tom rovněž předem informovat.

2.3 Osobní údaje třetích osob, které nám poskytnete

Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.

2.4 Osobní údaje, které zpracováváme automaticky

Při návštěvě naší webové stránky o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči či nastavení vašeho jazyka.

Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétní osobě.

Vstupujete-li na naše webové stránky z telefonu, tabletu či podobného zařízení, tak je pro tyto přístroje optimalizujeme. Vaše osobní údaje v takovém případě zpracováváme obdobným způsobem, jako v případě přístupu z počítače.

3. Proč shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:

 • Nákup zboží a služeb: v prvé řadě zpracováváme vaše osobní údaje k tomu, abychom řádně vybavili a doručili vaši objednávku.
 • Péče o zákazníky: pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem/problémem, musíme k jeho zodpovězení/vyřešení zpracovávat vaše údaje. V některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci zboží).
 • E-mail marketing:e-mailová obchodní sdělení vám zasíláme na základě vašeho souhlasu. Z odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit.
 • Zlepšování našich služeb:pomocí historie vašich objednávek a chování na webu dokážeme nabídnout relevantnější nabídky dalšího zboží, např. příslušenství k zakoupeným produktům. K optimalizaci prvků na webu můžeme využívat také nástroje pro testování různých variant Google Analytics, Facebook Analytics apod.
 • Zákaznická hodnocení zboží a služeb:poté, co u nás nakoupíte zboží či služby, můžete být požádáni o jejich ohodnocení. Hodnocení lze vložit i z vlastní iniciativy.
 • Uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci:vaše osobní údaje můžeme zpracovávat z důvodu, že je potřebujeme k uplatnění našich práv a právních nároků. Dále můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i z důvodu, že je potřebujeme pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů.

4. Na základě jakých podkladů zpracováváme vaše osobní údaje?

4. 1 Plnění a uzavření smlouvy

Velkou část vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom s vámi mohli uzavřít kupní či jinou smlouvu ohledně zboží či služeb, které si u nás chcete zakoupit či pronajmout. Jakmile je smlouva uzavřena, tak vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom vám řádně doručili zakoupené zboží, popř. abychom vám řádně poskytly zakoupené služby.

4.2 Oprávněné zájmy

Vaše osobní údaje používáme i k tomu, abychom vám poskytli relevantní obsah. Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme zejména osobní údaje, které zpracováváme automaticky a cookies. Ze stejného právního důvodu vám jako našim zákazníkům můžeme zasílat e-mailové a SMS zprávy.

Pokud jste uveden jako tzv. pověřená osoba našeho firemního zákazníka, budou vaše objednávky a další jednání připisovány tomuto firemnímu zákazníkovi.

4.3 Souhlas

Pro účely zasílání obchodních sdělení (e-mail marketing) a telemarketing zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu. Pokud nám souhlas neudělíte a jste naším zákazníkem, tak vám můžeme obchodní sdělení zaslat (popř. vám v rámci telemarketingu zavolat) i bez toho, abyste nám udělili váš souhlas.

V každém případě však platí, že můžete takovouto marketingovou komunikaci z naší strany jednoduše zakázat tím, že nám to oznámíte jakoukoli formou (telefonicky, písemně, emailem či ústně).

5. Kdy předáváme osobní údaje třetím subjektům?

V těchto případech předáváme vaše osobní údaje třetím subjektům:

 • Doručení zboží: vámi zvolený dopravce by vám nebyl schopen doručit objednané zboží, pokud bychom mu nepředali některé údaje. Tyto údaje dopravci předáme podle toho, jak je vyplníte v objednávce. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně smazat.
 • Doručení zboží, které pro nás uskladňuje smluvní partner: pokud si od nás objednáváte zboží, které se nachází ve skladě našeho smluvního partnera, musíme k dokončení objednávky předat vaše osobní údaje tomuto smluvnímu partnerovi, který objednávku vybaví. Tento smluvní partner poté uvedené osobní údaje musí předat dopravci, který bude zboží doručovat, protože jinak by vám dopravce nebyl schopen zboží doručit. Jak smluvní partner, který pro nás skladuje zboží, tak i dopravce, jsou ve vztahu k osobním údajům, které jim předáváme, povinni tyto osobní údaje použít pouze pro účely skladování/doručení zboží a poté je bezodkladně smazat.
 • Obchodní sdělení: v případě rozesílání obchodních sdělení (např. e-mailem) nebo telemarketingu můžeme využít třetí subjekt. Tento subjekt je vázán povinností mlčenlivosti a vaše osobní údaje nesmí použít k žádnému dalšímu účelu.
 • Státní orgány: v případě vymáhání našich práv mohou být vaše osobní údaje předány třetímu subjektu (např. advokátovi). Pokud nám právní řád, nebo orgán státní moci (např. Policie ČR), uloží povinnost, abychom mu předali vaše osobní údaje, musíme tak učinit.

6. Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

V prvé řadě budeme vaše údaje zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 10 let, nebo do odvolání takového souhlasu. Tento nesouhlas můžete snadno vyjádřit tím, že nám to oznámíte jakoukoli formou (telefonicky, písemně, emailem či ústně).

Dále upozorňujeme, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

7. Jak jsou osobní údaje zabezpečeny?

Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu. Veškerá komunikace mezi vaším zařízením a našimi webovými servery je šifrovaná. K osobním údajům mají přístup pouze ty pověřené osoby, které tyto osobní údaje nevyhnutelně potřebují pro svoji práci.

8. Jaká máte práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů?

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“).

9. Co dalšího je potřeba vědět v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů?

Seznámení s těmito podmínkami ochrany osobních údajů a jejich přijmutí můžete provést níže uvedenými způsoby:

 • Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře
 • Zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře
 • Zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím emailové formuláře
 • Odesláním dotazu pomocí kontaktního formuláře

Společnost Repetebox s.r.o., jakožto správce, je oprávněna tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytl.

Tyto podmínky jsou platné ode dne 5. 10. 2020.